Miljöfrågor är ständigt aktuella

Under Skanskas Gröna Initiativ har vi delat in vårt förbättringsarbete i tre olika delar: energieffektivitet, inomhusmiljö och miljöpåverkan.

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet är i fokus genom hela vår process - från design till produktion och uppföljning. Våra hem har låga uppvärmningskostnader tack vare att vi till exempel installerar energieffektiva fönster och återvinner värmen från den utgående ventilationsluften. Vitvarorna i kök och badrum håller energiklass A eller bättre, gemensamma utrymmen har lågenergilampor och ofta rörelsedetektorer som styr belysningen.

Frisk inomhusmiljö

Miljöarbetet är också en hälsofråga. Vi vill att du ska må bra och känna dig trygg med att bo i ett hem från Skanska. Vi arbetar för att säkerställa att du får en friskare inomhusmiljö genom att systematiskt planera, mäta och kontrollera de bostäder vi bygger. Dessutom genomför vi uppföljning av hur du som vår kund upplever inomhusmiljön i ditt nya hem.

Minimerad miljöpåverkan

Att minimera vår påverkan på den yttre miljön är en av grundstenarna i vårt miljöarbete. Vi kontrollerar alla produkter mot Skanskas kemikaliedatabas, som är unik för branschen, och vi ska alltid använda miljövänliga alternativ när det är möjligt. Vi använder stora mängder träprodukter och därför ställer vi som krav att allt trä kommer från hållbara skogsbruk.

Vi utvärderar allt vårt arbete och goda erfarenheter samlas i en kompetensbank som används av våra projekt världen över.

Petra Krüger, Regionschef Öresund på Hem från Skanska

Miljömärkningssystem

Du har säkert stött på många olika miljömärkningssystem och det är inte lätt att veta vad som är vad. Här kan du se några av våra mest använda miljömärkningar och vad de innebär.

 

SvanenmärketSvanenmärkta hem

Ett Svanenmärkt hus innebär att höga miljökrav har uppnåtts på allt från råvara till färdig byggnad. Svanen är ett nordiskt miljömärke som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige, på uppdrag av regeringen. Huset får en Svanenmärkning vid försäljningstillfället och godkänns av en oberoende tredje part. Läs om Svanenmärkta hem»

 

MiljöbyggnadMiljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system som främst är utvecklat för bostäder och lokaler. Systemet är ett resultat från Bygga-Bo-Dialogen som drivits av byggbranschen och hanterar de viktigaste miljöfrågorna och gör det lättare att jämföra olika byggnaders miljöprestanda. Både nybyggnation och befintliga lokaler och bostäder kan klassas.

Miljöbyggnad omfattar följande fokusområden  • Energi  Innemiljö  Kemiska ämnen

En byggnad kan nå nivåerna: Klassad, Brons, Silver eller Guld. Kravnivån är betydligt hårdare ju högre nivå som eftersträvas. För att nå guldnivån krävs att minst hälften av kriterierna uppfylls för guld och att resten uppnår silvernivån inom respektive fokusområde. Bronsnivån är avsedd att motsvara dagens lagkrav och praxis. Den lägsta nivån, Klassad, är bara aktuell för äldre byggnader och innebär i vissa fall att dagens byggregler inte efterlevs. Denna nivå är därmed aldrig relevant för Hem från Skanska.

Fördelen med Miljöbyggnad är att den ökar transparens och jämförbarhet mellan olika byggnaders miljöprestanda. De viktigaste miljöfrågorna hanteras. Målsättningen med klassningen var att göra det relativt enkelt att klassa byggnaderna och att även inkludera det befintliga byggnadsbeståndet. En klassning i silver och guld leder till lägre energibehov som ger lägre driftkostnader och klimatpåverkan. Även inomhusmiljön kan bli bättre. Alla typer av fastighetsägare kan klassa sin byggnad, men även byggherrar och byggbolag. Skanska har varit med och utvecklat samt testat systemet.

Ett exempel på ett Skanskaprojekt som klassats som Miljöbyggnad på guldnivå är kontors-fastigheten Hagaporten III i Solna. Det är den första byggnaden som klassats enligt systemet och på den högsta nivån.

Ett annat exempel på miljösmart byggande är Skanskas nya kontor Entré Lindhagen på västra kungsholmen och även våra bostäder i kvarteret Västermalms Atrium.

 

EnergiklassningEnergiklassning

Energiklassning är en typ av konsumentupplysning, där målet är att underlätta jämförelse av energianvändning mellan olika nyproducerade bostäder och befintliga bostäder. Energiklassningen sker enligt riktlinjerna för Svensk Standard SS-24300 och väger in många aspekter som påverkar energianvändningen. För dig som kund resulterar det i ett enkelt system, som liknar det som finns för vitvaror. Rangordningen går från A-G, där A skulle kunna vara ett helt nybyggt passivhus och G i sin tur kan vara en äldre begagnad bostad. 

  

PassivhusPassivhus

Passivhus utnyttjar den gratisvärme som mänsklig aktivitet och hushållselsanvändning genererar. Resultatet blir ett hus med mycket låga uppvärmningskostnader och en bra inomhusmiljö. Genom att bygga husen täta, välisolerade och med hög värmeåtervinning minimeras värmeförlusterna. Därför behöver passivhus inte något konventionellt värmesystem men återvinning av värmen från frånluften kan även kompletteras med ett värmebatteri för de allra kallaste dagarna. Genom att tillföra energi från förnyelsebara energislag kan klimatpåverkan minskas ännu mer. I ett passivhus blir energianvändningen för uppvärmning oftast mindre än hälften av vad som anges i svensk byggnorm.

Många möjligheter med passivhus

Kravspecifikationen för passivhus är utformad så att husen kan byggas på olika sätt. Det som styr valen är effektbehovet. Det gör att de passivhus som finns i dag ser olika ut och har olika lösningar för ventilation, värme och utformning.  

Skanska har byggt, och bygger, ungefär hälften av Sveriges alla passivhus. Det innebär att vi i dag har erfarenhet från olika typer av passivhus och lösningar för nyproduktion och renovering av miljonprogramshus. 

Dela sidan: