Användarvillkor

Välkommen till Skanska bostad! På denna sida finns information om hur du får använda innehållet på webbplatsen, om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om vilka cookies som används på webbplatsen.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och varumärkesinformation
Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Skanska eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. 
Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en service till dig och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepterar du villkoren.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Användning av Skanskas varumärken
Användning av Skanskas varumärken och varumärkesnamn får endast ske i enlighet med dessa villkor eller efter att du inhämtat Skanskas skriftliga godkännande. För användning av Skanskas varumärken i annonsering och marknadsföring av Skanskas produkter och tjänster krävs skriftligt godkännande i förväg.

Användning av innehållet på webbplatsen
Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från Skanska.

Skanska medger att du får ta tillfälliga kopior av innehåll på denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket innehåll från webbplatsen som är rimligt för personligt bruk och länka till vår webbplats. All annan användning av informationen på webbplatsen är otillåten.

När du tar kopior av informationen på webbplatsen får du inte modifiera informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller Skanskas namn.

Friskrivning från ansvar
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resulterar i missledande information. Detta innebär att Skanska inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.

Om Skanska länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Skanska tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Material från användare
Allt material och kommunikation som översänds eller postas till denna webbplats i samband med din användning av funktioner på webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell. Skanska ska ha rätt att använda sådant material för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Vid din användning av webbplatsen får du inte tillhandahålla material eller information som är olagligt, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämpligt. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och vi förbehåller oss även rätten att avsluta tjänst på webbplatsen som du eventuellt har anslutit dig till.

För det fall material och kommunikation som sänds till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter gäller det som anges i Behandling av personuppgifter.

Övrigt
Skanska kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)

Information om personuppgiftsbehandling
Uppgifterna som du lämnat ovan behandlas av Skanska Sverige AB (”Skanska”) som personuppgiftsansvarig. Det betyder att Skanska ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

Insamling och behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Uppgifterna används av Skanska och dess koncernbolag för att vi ska kunna registrera dig i vårt kundregister för de projekt/områden som du anmält intresse för. 

Vi använder även uppgifterna för att skicka dig information, marknadsföring och uppföljande kundundersökningar om projektet, och även om andra projekt som vi tror kan vara relevanta för dig baserat på uppgifterna du har lämnat oss. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, mail, sms eller post. Vill du inte längre motta information och marknadsföring från oss, vänligen kontakta oss genom att maila: Contact eller via tel: 020-310 310.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
Skanska behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Skanska värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Skanska kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Skanska kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Externa länkar på vår webbplats
Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som Skanska behandlar om dig inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Skanska ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Skanska Sverige AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom Skanskakoncernen, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Data Protection Manager: Contact

Skanska Sverige AB
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm

Information om cookies och hur du kan undvika dem

Skanskas användning av cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, val av språk, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

I tabellen nedan redovisas vilka slags cookies Skanska har satt på webbplatsen, vilken funktion som cookien har, för vilka ändamål informationen samlas in samt hur länge informationen som samlas in med hjälp av cookies sparas. I de fall som cookies endast används på en specifik sida anges det inom parentes.

Namn Typ av cookie och funktion Lagringsperiod
__cfduid Cookie associerad med webbplatser som använder CloudFlare, används för att påskynda sidladdningstider. Enligt CloudFlare används den för att åsidosätta eventuella säkerhetsbegränsningar baserat på IP-adressen besökaren kommer ifrån. Den innehåller ingen användaridentifieringsinformation. Går ut efter 30 dagar
__RequestVerificationToken Det här är en förfalskningscookie inställd av webbapplikationer byggda med ASP.NET MVC-teknik. Den är utformad för att stoppa obehörig publicering av innehåll till en webbplats, känd som förfalskning över flera webbplatser. Den innehåller ingen information om användaren. Går ut efter sessionen
ai_session
Detta cookie-namn är associerat med Microsoft Application Insights-programvaran, som samlar in statistisk användning och telemetriinformation för appar som bygger på Azure-molnplattformen. Detta är en unik anonym cookie för sessionsidentifierare. Går ut efter 1 dag
ai_user
Detta cookie-namn är associerat med Microsoft Application Insights-programvaran, som samlar in statisk användning och telemetriinformation för appar som bygger på Azure-molnplattformen. Detta är en unik cookie för användaridentifierare som gör det möjligt att räkna antalet användare som har åtkomst till applikationen över tid. Går ut efter 1 år
AI_buffer Används i sammanhang med "AI_sentBuffer" för att begränsa antalet dataserveruppdateringar (Azure). Denna synergi gör det också möjligt för webbplatsen att upptäcka eventuella dubbla dataserveruppdateringar. Går ut efter sessionen
AI_sentBuffer Används i sammanhang med "AI_buffer" för att begränsa antalet dataserveruppdateringar (Azure). Denna synergi gör det också möjligt för webbplatsen att upptäcka eventuella dubbla dataserveruppdateringar. Går ut efter sessionen
ARRAffinity
Denna cookie ställs in av webbplatser som körs på Windows Azure-molnplattformen. Den används för belastningsbalansering för att säkerställa att besökarsidans förfrågningar dirigeras till samma server i varje surfningssession. Går ut efter sessionen
csrftoken Hjälper till att förebygga CSRF-attacker över flera platser. Går ut efter 1 år
ASP.NET_SessionId Generell använding cookie för plattformssession används av webbplatser skrivna med Microsoft .NET-baserade tekniker. Används vanligtvis för att upprätthålla en anonymiserad användarsession av servern. Går ut efter sessionen
AITR_CannotSerializeObjectNonSerializable
Okänd användning Går ut efter sessionen
cookieInfoDismissed Användaren har avvisat cookieinformationen Går aldrig ut
SearchFilter_FilterListingObjectPage_Features
SearchFilter_FilterListingObjectPage_MaxArea
SearchFilter_FilterListingObjectPage_MaxPrice
SearchFilter_FilterListingObjectPage_NbrOfRooms
SearchFilter_ObjectListPage_Features
SearchFilter_ObjectListPage_MaxArea
SearchFilter_ObjectListPage_MaxPrice
SearchFilter_ObjectListPage_NbrOfRooms
SearchFilterFilterListingLocations
SearchFilterFilterListingResidenceTypes
Används för att lagra information om värden som används för filtrering vid sökning efter projekt eller objekt. Går ut efter 30 dagar
SearchFilter_FilterListingProjectPage_Mobile_Locations
SearchFilter_FilterListingProjectPage_Mobile_ResidenceTypes
Används för att lagra information om värden som används för filtrering när man söker efter projekt eller objekt i mobilen. Går ut efter sessionen
recent_visited_projects Användarens senast besökta projekt. Lokal lagring - går aldrig ut
favorited_objects Objekten som användaren har markerat som favoriter. Lokal lagring - går aldrig ut

Cookies från tredje part

Även vissa cookies från tredje part används på denna webbplats. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse, välja språk på webbplatsen, samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Vi samlar även in demografi- och intresserapporter via Google Analytics Annonseringsfunktioner. Informationen innehåller inga personuppgifter och används för att analysera våra målgruppers trafik till webbplatsen. Tredjepartcookies kan i vissa fall användas av tredje part för egna ändamål. I vissa fall, till exempel via de verktyg som tillhandahålls av Facebook, används cookies och andra lagringstekniker för att samla in eller ta emot information från webbplatsen (exempelvis vilka sidor du besöker) och andra delar av internet samt använda denna information för att tillhandahålla mättjänster och riktad marknadsföring på andra webbplatser.

Google Analytics inklusive Google Universal Analytics
Google Tag Manager
Google AdSense
Pingdom
Addthis
YouTube
Web Service Award
Hotjar
Facebook
Pinterest
Giosg
Kaltura


Hur du undviker cookies
Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Du kan läsa mer om policykrav på Google Analytics och hur du väljer bort Google Analytics funktioner.

För mer information om cookies och vad du kan göra för att skydda dina personuppgifter på Internet, se följande länk till youronlinechoices.eu.

Hänvisningar

Hänvisningar på denna sida till "Skanska", "oss" eller "vi" är hänvisningar till Skanska bostad, som är tillhandahållare av denna webbplats, och/eller övriga bolag i Skanskakoncernen. Skanskas bostads webbplats och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning.