398 steg mot en mer hållbar framtid

Ett litet steg då och då räcker inte. Vi måste ta rejäla kliv mot ett mer hållbart sätt att leva för att den här världen ska bli en ännu bättre plats att bo på, och för att vi på Skanska ska nå vårt klimatmål.

Vårt mål - klimatneutralitet

Som en stor aktör har vi ett enormt ansvar. Vi ser till att ta så många och så stora steg vi kan för att göra skillnad inom grön, social och ekonomisk hållbarhet i vårt samhälle. Just nu är vi uppe i 398 stycken. När du flyttar in i ett nytt hem från Skanska är du med oss på vägen. Alla egenutvecklade bostäder från Skanska ska vara klimatneutrala 2030. Det finns en framtid värd att gå långt för.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete, steg för steg.

1 / 2 - Våra steg mot en hållbar framtid. Vi byggde Sveriges första Svanenmärkta hem, Uniqhus, 2005.
2 / 2 - Våra steg mot en hållbar framtid. Vi väljer golvmaterial som är mindre belastande för miljön.

Alla våra steg:

Steg nr 1
1996

Avfallssortering på våra egna arbetsplatser

Sedan 1996 källsorterar vi vårt eget avfall på våra arbetsplatser.

1996
Steg nr 2
1996

Hantering av överskottsmassor

Vi börjar massoptimera i våra projekt, detta innebär en mer hållbar hantering av överskottsmassor där vi i möjligaste mån återanvänder massor inom projektet för att undvika transporter.

1996
Steg nr 3
1998

Hela Skanska Sverige blir ISO 14001-certifierat

Beslut om att hela Skanska Sverige ska miljöcertifieras enligt ISO 14001, ett internationellt verktyg för att hantera sitt miljöansvar.

1998
Steg nr 4
1998

Egen kemikaliedatabas

Material och produkter kontrolleras mot vår egen kemikaliedatabas, för att vi ska kunna välja det mest miljövänliga alternativet.

1998
Steg nr 5
1999

Återvinning av asfalt

Vi har egna återvinningsanläggningar för asfaltmassor.

1999
Steg nr 6
1999

Årlig miljöredovisning

Sedan 1999 utför vi en årlig miljöredovisning.

1999
Steg nr 7
2000

Uppfyller ISO 140001

2000 miljöcertifierades vi enligt ISO 140001 och är först i branschen med detta.

2000
Steg nr 8
2001

Förslag skickas till Svanen

Skanska skickar in ett förslag till Svanen för att utveckla miljömärkningskriterier för byggnader och byggtjänster ytterligare.

2001
Steg nr 9
2002

Kundernas syn på Svanen

Vi utför en marknadsundersökning om bostadskunders intresse för Svanenmärkning.

2002
Steg nr 10
2003

Miljömärkning på agendan

Skanska bjuder in till seminarium för att ta upp frågan "Varför finns det miljömärkta kaffefilter men inte miljömärkta hus?"

2003
Steg nr 11
2003

Saneringsinstruktioner i förorenade byggnader

Framtagande av nya instruktioner för bedömning och sanering av förorenade byggnader.

2003
Steg nr 12
2004

Passivhus i Glumslöv

Vi bygger Skanskas första passivhus i Glumslöv.

2004
Steg nr 13
2004

Miljödiesel

Skanskas 1000 tunga fordon går över till miljödiesel.

2004
Steg nr 14
2004

Diesel men låginblandning av RME

Vi börjar använda diesel med låginblandning av RME (en diesel gjord på raps istället för fossil olja) i våra transporter och arbetsmaskiner.

2004
Steg nr 15
2004

Skanska analyserar vinterväghållning

Alternativ vinterväghållning och plogtekniker för minskad saltförbrukning analyseras.

2004
Steg nr 16
2004

Restprodukter i anläggningsbyggander

Vi utvärderar om restprodukter kan användas istället för nya material i våra anläggningsprojekt.

2004
Steg nr 17
2005

Sveriges första Svanenmärkta hem

Vi byggde Sveriges första Svanenmärkta hem, Uniqhus, 2005.

2005
Steg nr 18
2005

Invigning av Nordens första miljömärkta hus

Sveriges samhällsbyggnadsminister och miljöminister medverkar vid vår invigning av Nordens första miljömärkta hus.

2005
Steg nr 19
2005

Dialog med miljö och samhällsministern

Möte med Sveriges miljö och samhällsbyggnadsminster för att prata om Skanskas förändrings- och miljöarbete.

2005
Steg nr 20
2005

Miljö- och livscykelkostnad i upphandlingar

Skanska håller seminarium med Sveriges miljöminister i Almedalen om miljö och livscykelkostnader vid upphandling.

2005
Steg nr 21
2005

Hälsosamt byggmaterial

Vi ställer tuffa material- och kemikaliekrav genom hela produktionen.

2005
Steg nr 22
2005

Emissioner från trämaterial

Vi analyserar emissioner från trämaterial inom byggindustrin för att få bättre förståelse för hur de påverkar inomhusmiljöer.

2005
Steg nr 23
2005

Reningssystem för vatten i tunnlar

Reningssystem för dagvatten i tunnlar, för optimering av sedimentering och filtrering samt hantering av separerade föroreningar utvecklas.

2005
Steg nr 24
2005

Beräkningsprogram för energieffektiva byggnader

Vi använder beräkningsprogram och en ny metodik för utformande av energieffektiva byggnader innefattande bygg- och förvaltningsprocessens alla skeden.

2005
Steg nr 25
2005

Utveckling av databas för byggvarubedömningar

Vi säkrar byggvarubedömningen ytterligare genom att hämta in byggvarudeklarationer på Byggarnas VIB-plats (fd byggvarubedömningen).

2005
Steg nr 26
2005

Ersättning till bitumen i asfalt

Vi utvecklar asfalt med rapsoljederivat, som ersättningsprodukt till bitumen.

2005
Steg nr 27
2005

Miljövänliga tillsatsmedel i stenbeläggningar

Funktionsegenskaper hos slitlagerbeläggningar för stenmaterial analyseras.

2005
Steg nr 28
2005

Kvalsterfria sovrum

För att göra sovrum kvalsterfria utvärderas metodiker.

2005
Steg nr 29
2005

Förbättringar i beräkningsprogram

Vidareutveckling av vårt beräkningsprogram och metodik för utformande av energieffektiva byggnader.

2005
Steg nr 30
2005

Energisamverkan

Skanska Teknik samarbetar med fjärrvärme- och enerigbolag för att beräkna hur vi kan minska energianvändning i våra processer.

2005
Steg nr 31
2006

En obekväm sanning på agendan

Alla anställda bjuds in för att se Al Gores film En obekväm sanning.

2006
Steg nr 32
2006

Fastighetsbranschen syn på klimatfrågor

Skanska genomför en marknadsundersökning för att analysera fastighetsbranschens syn på klimatfrågor.

2006
Steg nr 33
2006

Vi kalkylerar vårt totala koldioxidutsläpp

Första kartläggningen av våra totala koldioxidutsläpp.

2006
Steg nr 34
2006

Standard för att fasa ut kemikalier

Ett standardiserat byggsortiment fritt från utfasningskemikalier tas fram.

2006
Steg nr 35
2006

Krav på bruks- och tjänstebilar

Beslut om att våra tjänste- och bruksbilar måste vara miljöklassade.

2006
Steg nr 36
2006

Utbildning i eco-driving

Utbildning i sparsamt körsätt för anställda som kör tung lastbil, arbetsmaskin, bruksbil och tjänste-/förmånsbil.

2006
Steg nr 37
2006

Kolfiberkomposit i reparation och förstärkning

Vi utvecklar tekniken för reparation och förstärkning av betongkonstruktioner genom mer miljövänlig förstärkning.

2006
Steg nr 38
2007

Klimatkompensation för flygresor

Vi börjar klimatkompensera företagets flygresor, pengarna samlas i en klimatpott och används till nya klimatåtgärder i vår verksamhet.

2007
Steg nr 39
2007

Vår första GreenBuildning

Ett av våra projekt certifieras enligt GreenBuildings energikrav för första gången, det innebär 25% mindre energianvändning än nybyggnadskravet.

2007
Steg nr 40
2007

Klimatkompenserat personalmöte

Vi klimatkompenserar för första gången ett personalmöte.

2007
Steg nr 41
2007

Egna klimatseminarier för kunder

Vi håller för första gången seminarium om klimatpåverkan för våra kunder.

2007
Steg nr 42
2007

Energisnålt höghus uppförs

Vi utvecklar kvarteret Seglet som är ett välisolerat och energisnålt höghus.

2007
Steg nr 43
2007

Vi börjar beräkna klimatpåverkan

2007 utvecklade vi en metodik för att beräkna klimatpåverkan i våra projekt.

2007
Steg nr 44
2007

Analys av mögel och mykotoxin i inomhusmiljöer

Kartläggning av förekomsten av mykotoxiner (mögelgifter) i inomhusmiljöer görs.

2007
Steg nr 45
2007

Betong som bryter ned luftföroreningar

Vi utvecklar fotokatalytisk betong, en betong som är självrengörande och samtidigt bryter ned luftföroreningar.

2007
Steg nr 46
2007

Reduktion av luftburna partiklar

Vi utvecklar en beläggning som ska bidra till reducering av skadliga partiklar (PM10) från trafiken i vägnära zon.

2007
Steg nr 47
2007

Dagvattenrening vid hårt trafikerade vägar

Utformning av ett kostnadseffektivt system för dagvattenrening och föroreningskontroll som kan användas vid hårt trafikerade vägar.

2007
Steg nr 48
2007

Uppföljning av restproduktsanvändning

Utvärdering av kretsloppet för restprodukterna grus och asfalt.

2007
Steg nr 49
2007

Uppdaterad energiberäkningsmall

Vi skapar en standardiserad mall för att kvalitetssäkra energiberäkningar ytterligare.

2007
Steg nr 50
2008

Grön arbetsplats introduceras

Grön arbetsplats är vår egen märkning av våra arbetsplatser, som innebär att våra egna miljöstadgar för produktion är högre än lagkraven.

2008
Steg nr 51
2008

Miljökrav i alla avtal

Sedan 2008 ställer vi miljökrav i alla avtal vi skriver med leverantörer.

2008
Steg nr 52
2008

Bra Miljöval-el standard i alla våra projekt

All verksamhet inom Skanska Sverige knyts till Bra Miljöval-el.

2008
Steg nr 53
2008

Mindre naturgrus

Vi använder max 10 % naturgrus i vår ballastproduktion. Ballast är fyllnadsmaterial som ingår i betong och asfalt.

2008
Steg nr 54
2008

Renovering av miljonprogrammsområde

Renovering av området Brogården i Alingsås med passivhusteknik.

2008
Steg nr 55
2008

Video istället för transporter

IT-lösning för videokonferenser köps in med mål att minska tjänsteresor.

2008
Steg nr 56
2008

Noll avfall till deponi

Vi arbetar för att återanvända och återvinna allt byggavfall. Målet är noll deponiavfall och på sikt noll avfall.

2008
Steg nr 57
2008

Färg utan giftigt lösningsmedel

Vi väljer endast färg utan giftiga lösningsmedel.

2008
Steg nr 58
2008

Byggprodukter utan ftalater

Vi väljer endast byggprodukter utan ftalater. Ett ämne som används i en del plaster för att göra dem mjukare, och som kan vara skadligt för människa och natur.

2008
Steg nr 59
2008

Byggprodukter utan tungmetaller

Vi väljer endast byggprodukter utan tungmetaller.

2008
Steg nr 60
2008

Analys av mögelaktivitet i byggnadsmaterial

Datainsamling till och utveckling av simuleringsverktyg mot microbiell tillväxt i byggnadsmaterial.

2008
Steg nr 61
2009

Gröna kartan lanseras

Vi lanserar Gröna kartan som blivit ett av våra viktigaste verktyg för att göra vår verksamhet mer hållbar. Gröna kartan leder oss att alltid vara bättre än lagkrav och praxis och driva mot klimatneutralitet.

2009
Steg nr 62
2009

Certifierade enligt LEED

För första gången bygger vi enligt certifieringssystemet LEED, ett globalt certifieringssystem, som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.

2009
Steg nr 63
2009

Rapportering om utsläpp

Vi börjar rapportera klimatutsläpp till Climate Disclosure Project. CDP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med beräkningssätt och rapportering av klimatpåverkan.

2009
Steg nr 64
2009

Nätverk för hållbart samhällsbyggande

Vi är med och bildar medlemsorganisationen Sweden Green Building Council, som arbetar med miljöcertifieringar och andra miljöfrågor.

2009
Steg nr 65
2009

Specialister i LEED

Vi börjar utbilda medarbetare till Accredited Proffessionals i certifieringssystemet LEED.

2009
Steg nr 66
2009

Godkänd av Green Building

2009 blev vi godkända som Green Building-stödjande företag.

2009
Steg nr 67
2009

Miljöutbildning för all personal

Alla våra medarbetare miljöutbildas.

2009
Steg nr 68
2009

Klimatkalkyler

Vi börjar kalkylera klimatpåverkan för att minska den i både projektering och produktion.

2009
Steg nr 69
2009

Egna lågenergi- och passivhusbyggdelar

Vi börjar utveckla lågenergi- och passivhusbyggdelar.

2009
Steg nr 70
2009

Analys av hälsoskadliga partiklar

Förbättring sker av våra bedömningsmetoder för att beräkna och analysera luftburna partiklar och damm i byggnader.

2009
Steg nr 71
2009

Energisnåla glasbyggnader

Insamling av ny kunskap om hur man utformar glasfasader som inte skapar kylbehov.

2009
Steg nr 72
2009

Energieffektiv VVS-teknik

Vi utvecklar vår uppföljningsmetodik för installationer av VVS-tekniska system och energianvändning i flerbostadshus.

2009
Steg nr 73
2009

Bergbrytning med hydralisk spräckning

Utvärdering av bergbrytning med hydraulisk spräckning som alternativ metod för bergspräckning.

2009
Steg nr 74
2009

Snabb och enkel mögelkontroll

Nya praktiska metoder för mätning av mögelsporer i luft införs.

2009
Steg nr 75
2009

Information om förnybara energikällor

Rapport kring förnybara energikällor i praktiken.

2009
Steg nr 76
2010

Vi bygger passivhus

2010 byggde vi vårt första egenutvecklade passivhus Öresund Green. Byggnaden har så lågt värmebehov att man oftast inte behöver tillföra någon värme alls.

2010
Steg nr 77
2010

Miljonprogrambyggnader rustas för framtiden

Vi utför stambyten, byter ventilation, rustar upp uterum och tätar för energieffektivisering och ökad trivsel.

2010
Steg nr 78
2010

Biobränsle i asfaltstillverkningen

Skanska erbjuder asfalt tillverkad med biobränsle.

2010
Steg nr 79
2010

Nordens första Svanenmärkta flerfamiljshus

Vi bygger Nordens första Svanenmärkta flerfamiljshus i kvarteret Stationsmästaren.

2010
Steg nr 80
2010

En första klimatkalkyl för byggprojekt

Vi gör vår första beräkning i ett specifikt byggprojekt av våra utsläpp av växthusgaser för att få bättre kunskap om hur vår verksamhet påverkar klimatet.

2010
Steg nr 81
2010

En del av Byggvarubedömning

Vi blir medlem i Byggvarubedömningen, som gör bedömningar av materials miljöegenskaper.

2010
Steg nr 82
2010

Grön vecka införs

Vi inför en vecka varje år där vår verksamhet får fokusera på de hållbarhetsfrågor vi står inför som ett led i att ständigt utmana och utveckla oss själva mot en hållbar framtid.

2010
Steg nr 83
2010

200 arbetsplatser är Grön arbetsplats

200 av våra arbetsplatser har nu status Grön arbetsplats.

2010
Steg nr 84
2010

Vi startar ett vindkraftbolag

Tillsammans med Jämtkraft startar vi ett vindkraftbolag.

2010
Steg nr 85
2010

Gröna kartan påverkar vår affärsplan

För att öka andelen gröna projekt ytterligare sätter vi mål i affärsplanen kopplat till hållbarhetsverktyget Gröna kartan.

2010
Steg nr 86
2010

Utesluter miljöskadliga ämnen i golv 

Vi väljer golvmaterial som är mindre belastande för miljön.

2010
Steg nr 87
2010

Samverkansprojekt med skolor

Medarbetare från Skanska träffar gymnasieelever för att stötta och inspirera dem i deras resa in i vidare utbildning och framtida jobb.

2010
Steg nr 88
2010

Energiuppföljning Blå Jungfrun

Vi följer upp energianvändningen i passivhuset Blå Jungfrun i detalj de första fem driftåren för att få bättre insikt i hur vi kan minska ytterligare.

2010
Steg nr 89
2010

Analys av slitage på asfalt

Vår metod för slitageanalyser av asfalt utvecklas.

2010
Steg nr 90
2010

Sanering av mögel

Vi utvärderar alternativ för mer hållbar sanering av mögelskador.

2010
Steg nr 91
2010

Biobränsle utvärderas i asfaltstillverkning

Första gången testar vi att använda biobränsle vid uppvärmning av stenmaterial vid asfalttillverkning.

2010
Steg nr 92
2010

Energi från dränagevatten

Vi utvecklar ett koncept för energiåtervinning från dränagevatten från tunnlar.

2010
Steg nr 93
2010

Föryngring av returasfalt med miljöanpassade tillsatsmedel

Vi inför nya metoder för att öka användning av returasfalt med bibehållen kvalitet.

2010
Steg nr 94
2010

Inventering och utvärdering av högpresterande isolering

Vi sammanställer och utvärderar materialegenskaper och användningsområden för högpresterande isoleringsmaterial.

2010
Steg nr 95
2011

En första klimatkalkyl för väg och anläggning

Klimatkalkyl ,där utsläppen av växthusfaser beräknas, genomförs i ett väg- och anläggningsprojekt för första gången.

2011
Steg nr 96
2011

Talloljedisel

Vi är först i branschen med att använda talloljedisel för att driva arbetsmaskiner.

2011
Steg nr 97
2011

Ökade krav på transporter

Medlem i Q3 (en medlemsägd förening som verkar för mer hållbara transporter) med mål att upphandla mer hållbara transportsäljare.

2011
Steg nr 98
2011

Grönt pris till kunder

Skanska inför ett pris till kunder för att uppmärksamma deras hållbarhets- och innovationsprestationer.

2011
Steg nr 99
2011

Energisparpaket

Alla våra asfaltverk genomför energisparpaket.

2011
Steg nr 100
2011

Den första mörkgröna byggnaden byggs

Första spadtaget tas för Skanskas första mörkgröna byggnad. Kontorshuset Väla Gård är energineutralt eller så kallat netto-nollenergihus vilket innebär att det tillför lika mycket förnybar grön energi som det använder på årsbasis.

2011
Steg nr 101
2011

Utvärdering av hållbara isolermaterial

Skanska Teknik utvärderar isolermaterial för att hitta hållbara och framtida alternativ.

2011
Steg nr 102
2011

Hållbar säkerhet i energiberäkningar

Analys av osäkerheten i energiberäkningar och utveckling av säkerhetsfaktorer i syfte att minska energianvändningen.

2011
Steg nr 103
2011

Luftkvalitet i byggnader

Skanska Teknik utvecklar sin metod för kvantifiering av luftkvalitet i byggnader.

2011
Steg nr 104
2011

Bränsleceller i byggnader

Utvärdering av funktionskrav för bränsleceller.

2011
Steg nr 105
2011

Normalisering av byggnadens energianvändning

Arbeta för att reducera osäkerheter vid verifiering av byggnaders energiprestanda.

2011
Steg nr 106
2011

Leverantörsinventering av lufttätningsprodukter

Vi utvärderar produkter för lufttätning vad gäller klimatskal.

2011
Steg nr 107
2011

Zero Emissions Building (ZEB)

Samarbetsprojekt med E.ON för att utreda förutsättningarna för bostäder med noll utsläpp av växthusgaser.

2011
Steg nr 108
2012

CEEQUAL-certifierade för första gången

Vi utför Sveriges två första CEEQUAL-certifierade väg- och anläggningsprojekt.

2012
Steg nr 109
2012

Kontor utan farliga ämnen

Vi bygger en kontorsfastighet helt utan farliga ämnen.

2012
Steg nr 110
2012

Första kontoret med noll deponiavfall

Vi utvecklar vår första kontorsbyggnad med noll byggavfall till deponi.

2012
Steg nr 111
2012

Solljusbelysning med glasfiber

Vi inför och testar solljusbelysning med glasfiber för att leda solljus långt in i en byggnad.

2012
Steg nr 112
2012

Passivhuset Blå Jungfrun

Vi delar erfarenheter från uppföljningen av passivhuset Blå Jungfrun med andra aktörer i branschen.

2012
Steg nr 113
2012

BiodiverCity

Produkter, tjänster och processer som ökar stadens biologiska mångfald utvecklas.

2012
Steg nr 114
2012

Miljöanpassad tvättning av grus och restprodukter

Utvärdering och förbättring av kretsloppet för restprodukter av grus och asfalt.

2012
Steg nr 115
2012

Beräkning av optimala lass

Otpimering av last genom fordonsmonterad lastkontroll.

2012
Steg nr 116
2012

Praktiska tillämpningar av högpresterande isolering

Fortsatt sammanställning och utvärdering av materialegenskaper och användningsområden vad gäller högpresterande isolering.

2012
Steg nr 117
2012

Effektivare byggtorkning

Vi skapar verktyg och lättillgänglig information kring byggtorkning för att kunna undvika fel och fällor vid byggtorkning.

2012
Steg nr 118
2013

Vi når 30 % talloljedisel

Talloljedisel står nu för 30 % av Skanska Rentals (Skanskas maskinförsörjning och tjänster) bränsleförbrukning.

2013
Steg nr 119
2013

Återvunnen asfalt i ny asfalt

Nu kan upp till 60 % återvunnen asfalt blandas in i ny asfalt.

2013
Steg nr 120
2013

Första noll-energihuset

2013 stod vårt första nollenergihus, Väla Gård färdigt. Huset producerar lika mycket energi per år som det har behov av. 

2013
Steg nr 121
2013

Väla Gård får SGBC-pris

Väla Gård mottar Sweden Green Buildning Councils pris för bästa LEED-byggnad och Bästa Gröna Byggnad.

2013
Steg nr 122
2013

Energieffektiviseringar vid vägunderhåll

Otpimering av energianvändning i driftområde för vägunderhåll.

2013
Steg nr 123
2013

Optimaltempererad asfalt

Optimering av energianvändningen vid asfaltillverkning.

2013
Steg nr 124
2013

Energiåtervinning med dränagevatten från tunnlar etapp 2

Nytt koncept för energiåtervinning från dränagevatten i tunnlar.

2013
Steg nr 125
2013

Mål om halverad energianvändning i svenska bostadshus

Vi är med och arbetar fram en politisk plan för energieffektivisering av flerbostadshus i Sverige, med mål om halverad energiförbrukning.

2013
Steg nr 126
2013

Minskad hushållsenergi med THUVA

Vi utvecklar verktyg för mätning av brukarrelaterad energianvändning vad gäller innetemperatur, hushållsel och tappvarmvatten.

2013
Steg nr 127
2013

Förstudie installationssystem i energieffektiva byggnader

Vi ökar vår kunskap kring faktorer som påverkar drift av installationssystem i energieffektiva byggnader.

2013
Steg nr 128
2013

Uppföljning av plusenergihus i drift

Vi följer upp energianvändning och drift i plusenergihuset Väla gård.

2013
Steg nr 129
2013

Vi får solenergipris

Skanskas projekt Väla Gård vinner årets solenergipris från branschföreningen Svensk solenergi för årets solcellsanläggning 2012.

2013
Steg nr 130
2014

Praktikplatser för arbetslösa

För att öka nivån av social hållbarhet i projekt erbjuder vi praktik för arbetslösa.

2014
Steg nr 131
2014

Pris för hållbara anläggningsprojekt

Vinnare av ”Årets hållbara anläggningsprojekt” enligt Sweden Green Building Council i fyra år i rad 2014-2017.

2014
Steg nr 132
2014

Gröna företagsobligationer

Skanska ger kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna företagsobligationer. 

2014
Steg nr 133
2014

Intern fond för hållbar innovation

Intern fond kallad Green concept lab införs och ger möjlighet till projekt att få ekonomiskt stöd för nyskapande hållbarhetslösningar.

2014
Steg nr 134
2014

1000 Gröna arbetsplatser

Nu har 1000 projekt blivit Grön Arbetsplats.

2014
Steg nr 135
2014

Trygghet för unga

Vi samarbetar med Fryshuset och Stiftelsen Tryggare Sverige för att kunna ta bättre hänsyn till ungas behov i projekt.

2014
Steg nr 136
2014

Arbetsmarknadssatsningar

Vi skapar praktikplatser för arbetslösa och unga i utanförskap i Örebro och Göteborg.

2014
Steg nr 137
2014

Sjukhusprojekt certifieras

Nya Karolinska Solna är det första sjukhuset i Sverige som certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

2014
Steg nr 138
2014

World Sustainable Buildning Conference

Två av våra projekt, Väla Gård och Herrestaskolan, nomineras på World Sustainable Buildning Conference i Barcelona.

2014
Steg nr 139
2014

Pris för hållbart anläggningsprojekt

Vi mottar pris för anläggningsprojektet Spårväg City på Sweden Green Building Award.

2014
Steg nr 140
2014

Standardisering Energi

Vi ger teknikmedarbetarna bättre kunskap och bättre verktyg för att bidra till ökad förutsägbarhet inom energiområdet.

2014
Steg nr 141
2014

Arbetssätt för att förbättra energiprestandan

Vi ser till att i tidiga skeden peka på lämpliga tekniker för att få mer energieffektiva och konstandseffektiva lösningar.

2014
Steg nr 142
2014

Eco-binder istället för cement

Vi utvecklar ett substitut till cement - Eco-binder - som ger minskade CO2-utsläpp samt ökad kostnadseffektivitet.

2014
Steg nr 143
2014

Uppföljning energi

Vi bidrar till färre energireklamationer och ökade affärsmöjligheter för energiavtal genom att utvärdera och öka kunskapen kring byggnaders prestanda i drift.

2014
Steg nr 144
2014

Installationsindata

Vi bidrar till färre energireklamationer och ökade affärsmöjligheter för energiavtal genom att förenkla för byggprojekt och energiberäknare att förutsäga prestandan för ventilationssystem och att använda korrekt indata.

2014
Steg nr 145
2014

Mätdatabas för drift och underhåll

Vi tar fram en mätdatabas som gör det enklare att följa upp energiprestanda.

2014
Steg nr 146
2014

Södertörnsmodellen

Vi utvecklar dialogverktyg för hållbar stadsutveckling.

2014
Steg nr 147
2014

Energieffektiviserar fönster

Vi förbättrar fönsterinfästningar i standardbyggdelar för att bli mer energieffektiva.

2014
Steg nr 148
2014

Underhåll av databas över provvägar

Vi förbättrar vår databas för att säkra att nya lärdomar från provvägs-projekt tas in i nya projekt.

2014
Steg nr 149
2014

Värmepumpsystem småhus och flerfamiljshus

Vi tar fram ett nytt systemkoncept för värmepumpar för nära noll energi-småhus och -flerfamiljshus.

2014
Steg nr 150
2014

Lågtempererad asfalt med PMB och GA

Utvärdering av tillsatser som möjliggör temperatursänkningar av asfalt för mindre miljöpåverkan och förbättrad arbetsmiljö.

2014
Steg nr 151
2014

Praktisk kartläggning av köldbryggor i flerbostadshus

Vi effektiviserar vårt arbete med att identifiera köldbryggor i flerbostadshus.

2014
Steg nr 152
2014

Återvinningens effekt på asfaltens egenskaper

Vi utvärderar granulatmängder i asfalt för att kunna återanvända den.

2014
Steg nr 153
2014

Lågtempererad asfalt

Vi utvärderar tillsatser som möjliggör temperatursänkningar vid asfaltstillverkning.

2014
Steg nr 154
2014

Uppföljning av KGO-metoden

Vi följer upp påverkan av KGO-metoden som innebär lägre temperaturer vid asfaltstillverkning.

2014
Steg nr 155
2014

BEEM-Up

Vi deltar i ett europeiskt forskningsprogram med målsättning om långsiktig teknik och kompetensuppbyggnad genom att rusta upp 300 lägenheter till passivhusstandard.

2014
Steg nr 156
2014

Fönster 2.0

Vi uppdaterar vår kravställan på fönster och våra fönsterleverantörer avseende prestanda och montagemetoder.

2014
Steg nr 157
2015

Systematiserar våra energiberäkningar

Vi tar fram systematiserade energiberäkningsmallar.

2015
Steg nr 158
2015

Träpulver som bränsle

Ett av våra asfaltverk börjar använda träpulver som bränsle.

2015
Steg nr 159
2015

Lägre klimatutsläpp än förfrågan

Första gången ett av våra infrastrukturprojekt har 50 % lägre klimatutsläpp jämfört med kravet i upphandlingen?

2015
Steg nr 160
2015

Första nollenergibostäderna byggs

Brf Solallén i Växjö byggs. Projektet är ett nollenergikvarter i egen regi och får högsta poäng enligt Svanenmärkningen.

2015
Steg nr 161
2015

Bostadsutveckling med noll byggavfall

Vi bygger bostäder med noll byggavfall till deponi för första gången.

2015
Steg nr 162
2015

Beräkning av arbetsmarknadsinsats

Vi gör Sveriges första samhällsekonomiska kalkyl på arbetsmarknadsinsats i ett byggprojekt.

2015
Steg nr 163
2015

Branschgemensamt energiberäkningssätt

Deltar i att ta fram SVEBYs energiberäkningssätt, en branschgemensam överenskommelse om energiberäkning och -uppföljning.

2015
Steg nr 164
2015

Innovationstävling

Skanska lanserar Deep Green Challenge, en tävling för att hitta innovativ teknik för att utveckla vårt hållbarhetsarbete.

2015
Steg nr 165
2015

Beslut om klimatneutralitet

Skanska Sverige beslutar sig för målet klimatneutralitet 2050 i hela värdekedjan.

2015
Steg nr 166
2015

Utökade krav på energiuppföljning

Vi skärper reglerna kring energiuppföljning i våra projekt.

2015
Steg nr 167
2015

Gårdar med biologisk mångfald

Vi skapar grönskande gårdar där pollinerande fjärilar, flugor och bin trivs.

2015
Steg nr 168
2015

Cykelpool i kvarteret

Vi bygger vår första cykelpool i ett av våra bostadsområden.

2015
Steg nr 169
2015

Bikupor på tak

Vi bygger bikuppor på taken i projekt.

2015
Steg nr 170
2015

Förstudier i mörkgrön energi

Vi stöttar projekt att förflytta sig inom Skanskas hållbarhetsverktyg Gröna kartan.

2015
Steg nr 171
2015

Rejuvenators i återvinning av asfalt

Vi gör det möjligt att använda 60-80% återvunnen asfalt genom att tillsätta föryngringsmedel.

2015
Steg nr 172
2015

Innovationsplattform Malmö Sydost

Gröna innovatörer börjar samverka med Skanska Teknik.

2015
Steg nr 173
2015

Tyst asfalt

En ny tyst och hållbar vägbeläggning tillverkad av olika typer av slagg för tätbebyggda områden tas fram.

2015
Steg nr 174
2015

Energiprestanda i uppförda byggnader

Vi samlar in energideklarationer från byggnadsprojekt uppförda av Skanska för att få ytterligare kunskap om byggnaders energianvändning i drift.

2015
Steg nr 175
2015

Uppföljning av Nollenergiprojektet Solallén i Växjö

Vi bevakar profilprojektet Nollenergi ”Solallén” i Växjö för att bidra till ökad kunskap om byggnaders energianvändning i drift och skapa lägre risk för kvalitetsbrister framöver.

2015
Steg nr 176
2015

Returasfalt etapp 2

Vi utreder mekaniska egenskaper hos beläggningar som innehåller returasfalt.

2015
Steg nr 177
2015

Permeabilitetstest av täta konstruktioner

Skanska teknik verifierar vattengenomsläpplighet i asfalt för att kunna erbjuda den gröna lösningen SAMI-tätskikt i gröna projekt där det ställs krav på verifierad täthet.

2015
Steg nr 178
2015

Mätdatabasen 2015

Skanska Teknik tar fram en mätdatabas för uppföljning av energiprestanda.

2015
Steg nr 179
2015

Förstudie LCCA anläggningskonstruktioner

Utvärdering av LCCA-modeller (livscykelkostnadsanalyser) för anläggningskonstruktioner.

2015
Steg nr 180
2015

Bygga med Basta

Vi väljer verktyg för ett mer giftfritt byggande enligt utvecklingskonceptet Bygga med Basta.

2015
Steg nr 181
2015

Erfarenhetsåterföring Väla Gård

Vi dokumenterar och delar erfarenheterna från nollenergi-kontoret Väla Gård i Helsingborg med andra branschaktörer.

2015
Steg nr 182
2015

Minskad hushållenergi med THUVA del 2

Vi analyserar värmeanvändning i hushåll för bättre prediktering och mer korrekta indata i våra värmeberäkningar.

2015
Steg nr 183
2015

Leverantörsval och gröna innovationer i byggprojekt

Vi undersöker hur leverantörsval påverkar nivån av hållbarhet i våra projekt.

2015
Steg nr 184
2015

Livslängdsdata och återvinningscenarion för LCA beräkningar

Vi bidrar till bättre LCA-beräkningar genom att införa realistiska data för underhåll gällande livslängd och återvinning i beräkningarna.

2015
Steg nr 185
2015

Testbädd för nya solenergilösingar

Vi testar och utvärderar nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling.

2015
Steg nr 186
2015

Helkross betongballast

Vi minskar behovet av naturgrus genom att använda HKBB (Helkross betongballast).

2015
Steg nr 187
2015

Finkorniga produkter från bergmaterial

Uthållig produktion av finkorniga bergmaterial minskat vår användning av naturgrus.

2015
Steg nr 188
2016

Kärl för källsortering

I varje hem vi bygger utrustas köken med sorteringskärl för källsortering.

2016
Steg nr 189
2016

Individuell mätning av varmvattenanvändning

Incitament för konsumenter att själva spara vatten börjar införas i våra bostäder.

2016
Steg nr 190
2016

Svanenmärkta kök i bostäderna

Svanenmärkta kök blir standard i alla våra bostäder.

2016
Steg nr 191
2016

Spackel och färg är uteslutande Svanenmärkt

Vi använder uteslutande Svanenmärkt spackel och färg i våra bostäder.

2016
Steg nr 192
2016

Volontärarbete på agendan

Vi inför möjligheten för alla medarbetare att lägga en arbetsdag per år på volontärarbete tillsammans med Skanskas samarbetspartners.

2016
Steg nr 193
2016

Klimatkalkyler blir obligatoriska

Beslut om att göra klimatkalkyler obligatoriska i alla gröna projekt.

2016
Steg nr 194
2016

Fond för sociala initiativ

En intern fond för sociala initiativ lanseras.

2016
Steg nr 195
2016

Behovsstyrd belysning inomhus

Vi inför behovsstyrd styrning av belysning i gemensamma utrymmen, med mål att minska energianvändningen i våra projekt.

2016
Steg nr 196
2016

Energieffektiva vitvaror

Energieffektiva vitvaror blir standard i våra bostäder.

2016
Steg nr 197
2016

Källsorteringsstationer

Källsorteringsstation finns i alla projekt som innebär att vi sorterar över fem olika fraktioner.

2016
Steg nr 198
2016

Obligatorisk radonanalys

Obligatorisk riskanalys av radonförekomst i alla projekt.

2016
Steg nr 199
2016

Fuktplan obligatoriskt

Fuktplan utförs av fuktsakunning i alla bostadsprojekt.

2016
Steg nr 200
2016

Analys av dagsljus i bostäder

Anlays utförs för att säkra att alla bostäder har tillgång till en god mängd dagsljus.

2016
Steg nr 201
2016

Minskad mängd formaldehyd

Lägre mängd formaldehydemissioner i inredning och byggskivor. Formaldehyd är en kemikalie.

2016
Steg nr 202
2016

Listning av inbyggda material

Vi nedtecknar samtliga inbyggda material i en loggbok.

2016
Steg nr 203
2016

Inbyggda kemikalier blir Svanen-godkända

Alla våra inbyggda kemikalier klarar Svanens hårda krav på kemiskt innehåll.

2016
Steg nr 204
2016

Fasta byggprodukter granskas

Våra fasta byggprodukter granskas för att klara Svanens tuffa krav på kemiskt innehåll.

2016
Steg nr 205
2016

PVC-fria ytskickt i bostäder

Samtliga ytskikt i våra bostäder blir PVC-fria då plasten kan påverka vår hälsa genom de tillsatser den innehåller.

2016
Steg nr 206
2016

Återvunnet material i fönster

Plast, stål och aluminium i fönster ska bestå av en andel återvunnet material (20-40 %).

2016
Steg nr 207
2016

Återvunnet material i dörrar

Plast, stål och aluminium i dörrar ska bestå av en andel återvunnet material (20-40 %).

2016
Steg nr 208
2016

Nanopartiklar väljs bort

Inga vitvaror, fönster, golvbeläggningar, köksinredning och ventialtionsmaterial får innehålla nanopartiklar.

2016
Steg nr 209
2016

Kopparfria tappvattensystem

Vi inför kopparfria tappvattensystem.

2016
Steg nr 210
2016

Minst 70 % certifierat virke i alla projekt

Vi anväder nu minst 70 % certifierat virke i alla projekt.

2016
Steg nr 211
2016

Rödlistade och hotade träslag utesluts

Inga rödlistade eller hotade träslag får användas i de projekt vi utför.

2016
Steg nr 212
2016

Minskad mängd tryckimpregnerat virke

Tryckimpregnerat virke får inte längre användas, med undantag för konstruktioner i direkt anslutning till vatten.

2016
Steg nr 213
2016

Trycktest för att säkra klimatskal

Obligatoriska lufttäthetsprovningar av klimatskal införs.

2016
Steg nr 214
2016

Lägre energianvändning än kravet

Vi tar beslut om att nå minst 15 % lägre energianvändning än BBR:s krav i egenutvecklade bostäder.

2016
Steg nr 215
2016

Svanenmärkta golv

Samtliga bostäder inreds med Svanenmärkta parkettgolv.

2016
Steg nr 216
2016

Svanenmärkt badrumsinredning

Vi ökar graden Svanenmärkt i val av badrumsinredningen i de bostäder vi utvecklar.

2016
Steg nr 217
2016

Ökade krav på materialproducenter

Skärpta regler för materialrutiner för projektörer, underentreprenörer och medarbetare för att uppnå skärpta hållbarhetskrav.

2016
Steg nr 218
2016

Produktutveckling enligt Svanen

Vi samarbetar med leverantörer för att ta fram produkter som klarar Svanens krav.

2016
Steg nr 219
2016

Samarbete med Svanen

Samarbeten med Svanen för att uppdatera deras krav på vår bransch ytterligare.

2016
Steg nr 220
2016

Minskade värmeförluster

Vi utför en analys för att kunna minska VVC-förluster (varmvattencirkulation) i våra byggnader.

2016
Steg nr 221
2016

Energieffektiva badrumskranar

Vi väljer energieffektiva badrumskranar i våra projekt.

2016
Steg nr 222
2016

Odlingsmöjligheter på våra gårdar

Vi börjar införa gemensamma odlingsmöjligheter på gårdar i våra projekt.

2016
Steg nr 223
2016

Innovationspoäng för gröna tak och fasader

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har 10 % eller mer gröna tak och fasader av den totala ytan.

2016
Steg nr 224
2016

Innovationspoäng för dagvattenhatering

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som där dagvatten omhändertas lokalt på egna tomten.

2016
Steg nr 225
2016

Innovationspoäng för möjlighet till urban odling

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har en utarbetad plan för urban odling.

2016
Steg nr 226
2016

Innovationspoäng för boplatser för djur och insekter

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt där boplatser för insekter, fåglar, fladdermöss införs.

2016
Steg nr 227
2016

Innovationspoäng för införande av cykelverkstad

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har cykelverkstad för boende inomhus.

2016
Steg nr 228
2016

Innovationspoäng för mängd cykelparkeringar

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har minst 1,5 cykelparkering per lägenhet.

2016
Steg nr 229
2016

Innovationspoäng för väderskydd

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har minst 50 % av cykelparkeringarna under väderskydd.

2016
Steg nr 230
2016

Innovationspoäng för laddstationer

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har minst 1 parkeringsplats med laddmöjlighet för fordon.

2016
Steg nr 231
2016

Innovationspoäng för solavskärming

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har utvändig solavskärmning utanför samtliga lägenheter i söderläge.

2016
Steg nr 232
2016

Innovationspoäng för energimätning

Svanen ger oss innovationspoäng för projekt som har intelligent mätning av energianvändning i lägenhet, förskola eller skola.

2016
Steg nr 233
2016

Nordens första Svanenmärkta bostadsområde

Vi utvecklar Nordens första Svanenmärkta bostadsområde i Fredriksdal, västra Hammarby Sjöstad i Stockholm.

2016
Steg nr 234
2016

Högre andel byggavfall återvinns och återanvänds

Nu går en högre andel av byggavfallet till återanvändning eller återvinning än deponi.

2016
Steg nr 235
2016

Global Climate A-list

Skanska blir ett av företagen som listar sig i Global Climate A-list.

2016
Steg nr 236
2016

Den första mörkgröna skolan

Vi bygger vår första mörkgröna skola, Listerbyskolan i Ronneby.

2016
Steg nr 237
2016

Snålspolande toaletter

Vi inför energieffektiva toaletter som standard i alla våra projekt.

2016
Steg nr 238
2016

Samverkan i externa projekt

Vi samverkar med externa aktörer för att öka insynen i deras och våra pågående forskning och utvecklingsprojekt.

2016
Steg nr 239
2016

Övertemperaturer och Dagsljus

Vi analyserar och rapporterar om samspelet mellan övertemperaturer och dagsljus för att undvika kylbehov då det ökar energianvändningen.

2016
Steg nr 240
2016

Nytt stöd för miljöcertifiering

Genom en förenklad hantering av certifieringssystem ser Skanska Teknik till att öka produktiviteten enligt BIM.

2016
Steg nr 241
2016

Utvärdering av spillvattenvärmeväxling

Vi utvärderar mätningar av spillvattenvärmeväxling i bostadsfastigheter.

2016
Steg nr 242
2016

Lämpliga säkerhetsmarginaler i energiberäkningar

Vi inför standardiserade säkerhetsmarginaler i våra energiberäkningar.

2016
Steg nr 243
2016

Deep Green Cooling

Den patenterade lösningen Deep Green Cooling (Heating) lanseras bland externa och interna konsulter. Vi säkerställer därmed att det finns teknisk kompetens för att projektera lösningen.

2016
Steg nr 244
2016

Nya lösningar för golvvärme

Tekniska lösningar och beräkningsmetod för att förbättra energiprestandan och nivån av komfortväme i flerfamiljshus.

2016
Steg nr 245
2016

Energiutveckling

Vi förbättrar kunskapen kring mätning av energi ytterligare.

2016
Steg nr 246
2016

LCA kunskapsuppbyggnad

Skanska Teknik bidrar med kunskap kring livscykelananlyser inom projektering för hus.

2016
Steg nr 247
2016

Energirutiner VSAA/VSAB

Vi skapar tydligare och mer hållbara energirutiner för våra medarbetare. VSAA är rutiner för vårt sätt att arbeta och VSAB, vårt sätt att bygga.

2016
Steg nr 248
2016

Mätdatabasen 2016

Vi uppdaterar vår mätdatabas för uppföljning av energiprestanda.

2016
Steg nr 249
2016

Provväg med polymermodifierade bundna lager

Uppföljning av provväg E6 med polymermodifierade bundna lager för att utvärdera nedbrytning och optimerade dimensioneringsmetoder.

2016
Steg nr 250
2016

Energieffektivare väghållning

Vi utvecklar nya metoder för energieffektivisering vid väghållning.

2016
Steg nr 251
2016

Självverkande kylbaffelsystem

Vi ökar vår kunskap om självverkande kylbaffelsystem genom att beskriva funktionen och jämföra med traditionell teknik.

2016
Steg nr 252
2016

Förvärmning av ventilationsluft med markvärme

Vi riskvärderar ny teknisk lösning för förvärmning av ventilationsluft med hjälp av markvärme.

2016
Steg nr 253
2017

Svanenmärkt som standard

Sedan 2017 är alla våra hem Svanenmärkta.

2017
Steg nr 254
2017

Certfiering för välbefinnande

Vi utför vår första certifiering i The Well Building Standard, för att förbättra luft, vatten, kost, motion, ljus, komfort och välbefinnande i våra projekt.

2017
Steg nr 255
2017

Ökad mängd grönt

Det gröna omsättningsmålet i affärsplanen har höjts från 40 % till 70 % från år 2010 till 2017.

2017
Steg nr 256
2017

Alla egenutvecklade projekt = Gröna

Vi fattar beslut om att alla våra egenutvecklade projekt ska ha högre standard än lagar och praxis. Vi använder vårt eget hållbarhetsverktyg Gröna kartan som omfattar energi, vatten, kemikalier, avfall o klimat för att mäta hur gröna våra projekt är.

2017
Steg nr 257
2017

Fördröjningsmagasin för bättre dagvattenhatering

Vi inför fördröjningsmagasin för en mer hållbar dagvattenhatering.

2017
Steg nr 258
2017

Pelletspanna förkortar torktider

Vi testar uppvärmning med pelletspanna under byggnation för att förkorta torktider.

2017
Steg nr 259
2017

Virke från cerifierade skogsbruk

Vi väljer endast virke från miljöcertifierade skogsbruk.

2017
Steg nr 260
2017

Återvinnning av polymermodifierad bitumen etapp 1

Vi genomför laboratorieundersökning av återvunnen polymermodifierad bitumen.

2017
Steg nr 261
2017

Verktygslåda för LCA

En ny verktygslåda för effektivare livscykelanalyser (LCA) implementeras.

2017
Steg nr 262
2017

Hållbara anläggningsprojekt från start till mål

Vi skapar nya verktyg för hållbarhetsstyrning i anläggningsprojekt från uppstart till uppföljning.

2017
Steg nr 263
2017

Klimatoptimerat byggande av betongbroar

Vi vägleder användningen av nytt verktygen för klimatkalkyler vid byggandet av betongbroar.

2017
Steg nr 264
2017

Miljövärdering av energilösningar i byggnader fortsättning

Vi fortsätter arbetat med miljövärdering för att kunna välja grönare energilösningar.

2017
Steg nr 265
2017

Mätdatabasen 2017

Mätdatabasen för uppföljning av energiprestanda uppdateras.

2017
Steg nr 266
2017

Livscykelanalyser 2017

Vi bygger upp kunskap kring livscykelanalyser inom projektering av hus.

2017
Steg nr 267
2017

Optimerade byggnader ur ett livscykelperspektiv

Vi bidrar till minskad miljöbelastning genom att optimera byggnader avseende miljö och ekonomi med LCA-metodik.

2017
Steg nr 268
2017

Uppföljning av kommersiella byggnaders miljöegenskaper

Vi uppdaterar vårt system för uppföljning av kommersiella byggnaders miljöegenskaper.

2017
Steg nr 269
2018

Skärpta klimatmål

Skanska Sverige konkretiserar och skärper klimatmålet. Vårt mål är nu att nå klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2045 (tidigare 2050).

2018
Steg nr 270
2018

Branschsamarbete för en fossilfri framtid

Vi ledde samarbetet Färdplan för fossilfri bygg- och anläggningsbransch på uppdrag av Regeringskansliet.

2018
Steg nr 271
2018

Ökade krav på leverantörer

Vi ökar kraven på leverantörer för att säkra att de uppfyller Skanskas lägstanivå vad gäller tex isolerprodukter och kemiskt innehåll.

2018
Steg nr 272
2018

Definition av klimatneutral introduceras

Vi introducerar en egen definition för vad en ”klimatneutral byggnad” innebär.

2018
Steg nr 273
2018

Beslut om solceller som standard

Beslut om att samtliga egenutvecklade flerbostadshus ska förses med solceller tas.

2018
Steg nr 274
2018

Deltagande i utveckling av NollCO2

Vi deltar i framtagandet av NollCO2, ett branschcertifiering som kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas.

2018
Steg nr 275
2018

Renare asfaltsverk

Användning av fossilfria bränslen är nu möjligt på 17 av våra 25 asfaltverk.

2018
Steg nr 276
2018

Pris för energieffektivitet

Stiftelsen för utveckling av Energieffektivt Byggande utnämner Skanska till ”Årets innovatör” för långsiktigt arbete med energieffektivisering och hållbart byggande.

2018
Steg nr 277
2018

Samnyttjande av lokaler

Intervjuer med idrotts- och kulturföreningar för att analysera möjligheten att samnyttja lokaler i samma kvarter.

2018
Steg nr 278
2018

Digitalisering av avfallsstatisk

Vi utvecklar ett digitalt verktyg för mätning av avfall för förbättrad kontroll och uppföljning i alla våra projekt.

2018
Steg nr 279
2018

Cirkulär asfalt

Skanska introducerar konceptet ”cirkulär asfalt”, med upp till 75 % lägre klimatpåverkan.

2018
Steg nr 280
2018

Elektrifierad bergtäkt

Vi utför test av en elektrifierad bergtäkt i projektet ”Electric site” i samarbete med Volvo, och får ett resultat om 98 % CO2-besparing.

2018
Steg nr 281
2018

Trygghetsbesikting

Vi genomför i samarbete med kund den första trygghetsbesiktningen kring vår byggarbetsplats.

2018
Steg nr 282
2018

Metod för att minska social ojämlikhet

Skanska tar fram en metod för social konsekvensbedömning, med mål att minska utanförskap och social ojämlikhet i projekt.

2018
Steg nr 283
2018

Rankad som mest hållbar på börsen

Skanska rankas av Dagens industri och Aktuell Hållbarhet som börsens mest hållbara bolag i kategori kapitalvaror.

2018
Steg nr 284
2018

Fossilfria transporter i projekt

Fossilfri arbetsplats introduceras vilket innebär helt fossilfria transporter i vissa projekt, bland annat körs arbetsfordon på HVO-diesel.

2018
Steg nr 285
2018

Våra klimatutsläpp ska halveras

Beslut tas om att vi ska halvera vår verksamhets klimatutsläpp i absoluta ton CO2 ekv till 2030 jämfört med 2015.

2018
Steg nr 286
2018

Dagvatten används som bevattning

Dagvatten börjar användas som resurs för bevattning av gårdsmark för första gången.

2018
Steg nr 287
2018

Deltagande i BoTryggt2030

Beslut om att gå med i BoTryggt2030, för att utveckla säkerhet- och trygghetsarbetet i vår stadsplanering och vårt byggande.

2018
Steg nr 288
2018

Vår första elbilspool

Vi bygger vår första elbilspool i ett projekt.

2018
Steg nr 289
2018

Initiativtagare till Trygg BRF

Vi tar initiativ till Trygg BRF för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden.

2018
Steg nr 290
2018

Sedumtak renar regnvatten

Vi använder sedumtak i projekten för att rena regnvatten.

2018
Steg nr 291
2018

Grönyteprojekt i Malmö

Vi arbetar med GYF, grönytefaktor, ett arbetsredskap för att säkerställa att gröna kvaliteter uppnås vid byggande. Syftet är att bidra till en god tillvaro för människor, djur och växter.

2018
Steg nr 292
2018

Mer cirkulära materialflöden

Samarbete med återvinningsaktör för att öka våra cirkulära materialflöden.

2018
Steg nr 293
2018

Intern tävling för att minska utsläpp

Vi lanserar Klimatjakten, en intern tävling för att öka klimatåtgärder i projekten.

2018
Steg nr 294
2018

Tyst asfalt

All befintlig kunskap om tyst asfalt sammanställs.

2018
Steg nr 295
2018

Energiuppföljning och SBUF-support

Vi deltar i Svenska byggbranschens utvecklingsfonds projekt inom lågenergiområdet.

2018
Steg nr 296
2018

Integration av hållbarhetsstrategier i urbana miljöer

Vi skapar och implementerar nya strategier för hållbar utveckling av urbana miljöer, ISSUE (ett nationellt forskningsprogram vi deltar i).

2018
Steg nr 297
2018

Takrenovering med solceller: Miljontak

Olika taklösningar med integrerade solceller utvärderas.

2018
Steg nr 298
2018

Inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader

Vi uppdaterar vår kunskap kring inomhusklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader.

2018
Steg nr 299
2018

Förstudie normalisering av energianvändning

Vi utvärderar beräkningsmetoder inom energi.

2018
Steg nr 300
2018

Inför standardbalk

Vi gör lättare konstruktionselement för minskad klimatpåverkan.

2018
Steg nr 301
2018

Återbruk av stålkomponenter

För att säkra stålets egenskaper vid återbruk kartlägger vi krav och provningsmetoder.

2018
Steg nr 302
2018

Digitaliserade klimatberäkningar

Vi gör det enklare att göra bra klimatval i ett tidigt skede i projekteringen genom digitalisering.

2018
Steg nr 303
2018

Betongkriterium i Svanen

Vi förenklar för projekt att uppfylla fler av Svanens kriterier för optimerade betongkonstruktioner genom tydligare specifikationer.

2018
Steg nr 304
2018

Inventering av anläggningsprojekt med hållbarhetsprofil

Vi mappar genomförda projekt med hållbarhetsprofil inom Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.

2018
Steg nr 305
2018

Utvärdering av Deep Green Challenge

Vi ser till att lösningar från Deep Green Challenge görs mer lättillgängliga för byggprojekten.

2018
Steg nr 306
2018

CO2-reducering i betong

Vi utvärderar tekniska möjligheter att ersätta cement med andra tillsatsmedel.

2018
Steg nr 307
2018

Hållbar bergmaterial- och mineralförsörjning

Vi förbättrar provningen och bedömningen av entreprenad- och tunnelberg.

2018
Steg nr 308
2018

Strukturella kompositbalkar

Ny teknologi (Ski) och kunskap för tillverkning av höghållfasta balkelement i kompositmaterial införs.

2018
Steg nr 309
2018

Nordens största område med Svanenmärkta hem

Skanska utvecklar den hållbara stadsdelen Täby Park där man bl.a bygger 2000 bostäder vilket gör stadsdelen till Nordens största område med Svanenmärkta hem.

2018
Steg nr 310
2019

Normkreativ visualisering

Vi förbättrar våra regler kring visualisering 2019 för att spegla samhället bättre och mer jämställt.

2019
Steg nr 311
2019

Grön betong lanseras

Grön betong lanseras, produkten innebär 50 % mindre koldioxidutsläpp.

2019
Steg nr 312
2019

Nollenergi-villor

Våra första nollenergivillor står klara i Billdals Strandäng utanför Göteborg.

2019
Steg nr 313
2019

Listad av Fortune Magazine

Skanska placerar sig som enda svenska företag på rankingen Change the World framtagen av Fortune Magazine och Shares Value initiative.

2019
Steg nr 314
2019

Metodiskt återbruk

Vi ökar graden återbrukat material i projekt.

2019
Steg nr 315
2019

Förtydligad information till våra leverantörer

Bilaga inkluderas i samtliga avtal med information till samtliga leverantörer rörande Skanskas klimatarbete och att klimatkrav kommer att ställas.

2019
Steg nr 316
2019

Klimatberäknat och klart

Vi börjar arbeta med klimatberäknade standardbyggdelar, för att förenkla och förbättra i våra projekt.

2019
Steg nr 317
2019

Avfallslogistik i Lindholmshamnen

Utveckling av avfallslogistik och fraktservice i Lindholmshamnen.

2019
Steg nr 318
2019

Svanenmärkt förskola i Västsverige

Sveriges första förskola på Svanens nya strängare kravnivå byggs i Mölndal.

2019
Steg nr 319
2019

Miljonprogrambyggnader rustas upp

Konceptutveckling för att upprusta flerbostadshus utförs i Göteborg.

2019
Steg nr 320
2019

Vårdboendet Skärvet vinner pris

Vårdboendet Skärvet vinner årets LEED byggnad på Sweden Green Building Awards.

2019
Steg nr 321
2019

Sverige första Svanenmärkta skola

Strömskolan i Kinna blir den första Svanenmärkta skolbyggnaden i Sverige.

2019
Steg nr 322
2019

Forum för innovation inom hållbarhet

Vi lanserar ett internt forum för att öka vår innovationskraft inom hållbarhet ytterligare.

2019
Steg nr 323
2019

Solsupport 2019

Vi uppdaterar vår kunskap om solenergi och erbjuder stöd till de som arbetar i våra projekt.

2019
Steg nr 324
2019

Hyresprojekt i netto noll-energi nivå säljs

Vårt första nollenergiflerbostadshus säljs och blir hyresbostäder i kvarteret Norra Vitsippan i Salem.

2019
Steg nr 325
2019

Energirevisioner

Genom stickprov i 20 byggprojekt ökas kunskapen om byggnaders energianvändning i drift.

2019
Steg nr 326
2019

Provsträckor E20 Hova

Andelen återvunnen asfalt ökas i projektet E20 Hova.

2019
Steg nr 327
2019

Digital livscykelanalys etapp 1

Vi utvecklar nya effektiva metoder för digitala livscykelanalyser.

2019
Steg nr 328
2019

Samverkan för en hållbar anläggningsbransch

Vi delar erfarenheter kring hållbara anläggningsprojekt med resten av branschen.

2019
Steg nr 329
2019

Återvinning i högkvalitativa slitlagerbeläggningar

Vi utvärderar återvinningspotentialen för ballast.

2019
Steg nr 330
2019

Träbyggnadsutvärdering

Vi utvärderar pilotprojekt inom träbyggnader med fler än två våningar.

2019
Steg nr 331
2019

Klimatdigitalisering 2019

Vi stärker vår kompetens inom klimatsmart byggande med hjälp av en uppdaterad digital klimatuppskattning i en programvara som används som projekteringsverktyg.

2019
Steg nr 332
2019

Klimatneutral energilagring fjärrvärme

Vi genomför en förstudie för användning av thermal energy storage i fjärrvärmesystemet.

2019
Steg nr 333
2019

Verklighetsnära energischabloner för flerbostadshus

Vi uppdaterar schabloner som beskriver energianvändningen för hushåll för att minska kostnader och avvikelser inom energianvändning.

2019
Steg nr 334
2019

Minskad mängd brännbart bygg- och rivningsavfall

Vi utvecklar ett cirkulärt system för avfall.

2019
Steg nr 335
2019

Grönare betong

Vi utvecklar husbyggndasbetong med slagginblanding.

2019
Steg nr 336
2019

Analys av brandrisker

Positiva och negativa konsekvenser av att ersätta cellplastmaterial utreds.

2019
Steg nr 337
2019

Klimatskal 2019

Vi utvecklar nya metoder för optimering av klimatskal.

2019
Steg nr 338
2019

Klimatskal 2019 etapp 2

Vi bidrar till kostnadseffektivare byggande genom optimeringsmetoder för val av klimatskalslösningar.

2019
Steg nr 339
2020

Bilpool i kvarteret

Nu finns det bilpool i majoriteten av våra kvarter.

2020
Steg nr 340
2020

Öppen LCA-metodik för klimatneutralt

Vi är deltagare i det branschinitiativ som ska sätta en standard för hur vi beräknar klimatneutralitet.

2020
Steg nr 341
2020

Solceller på taken

Nu är solceller standard på alla våra flerfamiljshus.

2020
Steg nr 342
2020

Återanvändning av tegel

Analys för att säkra kvalitet när vi återanvänder tegel.

2020
Steg nr 343
2020

Cirkulär betong

Genom ett utvecklingsprojekt kvalitetssäkrar vi krossad returbetong som ersättning för 100 % ballast.

2020
Steg nr 344
2020

Lansering av avfallsverktyg

Vertyget för digitalisering av avfallsstatistik, för förbättrad kontroll och uppföljning är nu färdigställt och lanserat.

2020
Steg nr 345
2020

Design för samhällsnytta

Vi lanserar en ny intern modell för att systematisera och förbättra arbetet med social hållbarhet.

2020
Steg nr 346
2020

Klimatneutral asfalt

Klimatneutral asfalt med nära noll klimatpåverkan används för första gången.

2020
Steg nr 347
2020

Pilotprojekt enligt NollCO2

Vi når vår första NollCO2-pre-certifiering i projektet Hyllie Terrass.

2020
Steg nr 348
2020

Självförsörjande bostadshus

Självförsörjande så kallade off grid-bostäder planeras för både småhus och flerbostadshus. Ett off grid hus är en bostad utan anknytning till kommunalt avlopp eller elnät.

2020
Steg nr 349
2020

Kemikaliekrav i installationer

Våra kemikaliekrav omfattar nu även installationer.

2020
Steg nr 350
2020

Lokal färdplan i Malmö

Vi deltar i arbetet med LFM30, Malmös färdplan med mål att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning till 2030.

2020
Steg nr 351
2020

Mobilitetshubbar för att minska traditionellt parkeringsbehov

Vi utvecklar mobilitetshubbar, som ersättning för traditionella parkeringshus, med mål att minska bilberoendet i områden.

2020
Steg nr 352
2020

Fortsatt listad av Fortune Magazine

Skanska med på Fortune Magzines lista "Change the world" för andra året i rad.

2020
Steg nr 353
2020

Biokol utreds som kolsänka

Biokol utreds som CO2-sänka, det vill säga ett sätt att binda kol på.

2020
Steg nr 354
2020

Behovsanalys för utveckling av lekplatser

Barn får tycka till och deras lek studeras för att förbättra de utomhus-lekplatser vi utvecklar.

2020
Steg nr 355
2020

10 Mörkgröna husprojekt

Nu har vi utvecklat och byggt 10 Mörkgröna husprojekt.

2020
Steg nr 356
2020

Återbruk istället för deponi

Nu har 10 husprojekt nått målet om noll avfall till deponi.

2020
Steg nr 357
2020

Skärpta krav på dieselförvaring

Vi skärper reglerna för hur diesel får förvaras på våra arbetsplatser.

2020
Steg nr 358
2020

Skärpta mål om grön omsättning i affärsplan

Det gröna omsättningsmålet i affärsplanen höjs från 70 % 2017 till 85 % 2020.

2020
Steg nr 359
2020

Elektrifierade arbetsmaskiner

Vi börjar använda elektrifierade arbetsmaskiner i projekt.

2020
Steg nr 360
2020

Införande av HYSS

Vi använder HYSS (Hybrid Solar System), som är en innovativ kombination av bergvärme och solceller, för första gången.

2020
Steg nr 361
2020

Effekt av miljövänliga transporter

Vi utvärderar miljönyttan av transporter för att påverka hållbarheten.

2020
Steg nr 362
2020

Effektivare tillståndsbedömning BIM-A

Koncept för tillståndsbedömning av infrastruktur inom transport tas fram.

2020
Steg nr 363
2020

CRAVEzero

Vi utvecklar processkartor och verktyg för olika skeden i byggprocessen för att sedan testa dem i riktiga byggprojekt.

2020
Steg nr 364
2020

Livscykelanalyser med hänsyn till framtida osäkerheter

Vi börjar utföra en ny typ av livscykelutvärderingar redan i projekteringsskedet.

2020
Steg nr 365
2020

Torrskorpelera som fyllnadsmassor

Vi ökar nyttjande av redan befintliga schaktmaterial för en mer hållbar produktion.

2020
Steg nr 366
2020

Självverkande kylbaffelsystem

Beräkningsmodeller för mer hållbara sätt att kyla kontor tas fram.

2020
Steg nr 367
2020

Kunskap kring klimatoptimering av stomval

Vi optimerar stomlösningen i ett hus genom rätt användning av trä och betong för att minska CO2.

2020
Steg nr 368
2020

Effekt av miljövänliga transporter

Vi utvärderar miljönyttan av förändringar i våra transporter.

2020
Steg nr 369
2020

Effektivare energilösningar i byggnader etapp 4

Vi ökar möjligheterna för hållbara energilösningar i projekt genom att utveckla vår process för klimatbedömningar i byggnader.

2020
Steg nr 370
2020

Energiberäkning i äldreboenden

Vi skapar en branschgemensam tolkning av Boverkets krav och presenterar ett förslag på hur ytor i ett äldreboende ska planeras för att vara energieffektiva.

2020
Steg nr 371
2020

Hållbarhet i offentlig upphandling

Vi studerar offentlig upphandlingar för att undersöka hur hållbarhetskriterier används.

2020
Steg nr 372
2020

Förstudie kvalitetssäkring av recirkulerade material

Skanska Teknik utvärderar kvalitetssäkringsmetoder för cirkulära flöden.

2020
Steg nr 373
2020

Sektionsdata

Vi fortsatter förvalta, implementera och effektivisera Wikells sektionsdata i vår verksamhet för att bidrar till Skanskas vision om lönsamhet och kvalitet i världsklass.

2020
Steg nr 374
2020

Installationssamordning

Vi skapar mer stöd för installationssamordning i hela Skanska Sverige för att bidrar till Skanskas vision om att kunna leda projekt hållbart och lönsamt.

2020
Steg nr 375
2020

Utvärdering av energikrav

Vi utvärderar genomförda projekt och vidareutvecklar arbetssätt för att bidra till Skanskas vision om att leda projekt hållbart och lönsamt.

2020
Steg nr 376
2020

Solsupport 2020

Våra medarbetare i Solsupporten fortsätter bevaka den snabbföränderliga solcellsmarknaden för att vi ska kunna välja rätt produkter i våra projekt.

2020
Steg nr 377
2020

Röntgenundersökning av bullerreducerande beläggningar

Vi analyserar bullerreducerande beläggningar.

2020
Steg nr 378
2020

Klimatneutralt AB

Intern utredning av vad som krävs för att bygga klimatneutrala flerbostadshus och kundernas intresse av att köpa en klimatneutral bostad.

2020
Steg nr 379
2021

Klimatneutrala hem  

Sveriges första klimatneutrala radhus byggs i Gottorps Hage.

2021
Steg nr 380
2021

Global inte bara nationell hållbarhetsaspekt

Vårt verktyg Grön arbetsplats uppdateras till att även omfatta de globala hållbarhetsmålen.

2021
Steg nr 381
2021

Hållbarhet enligt EUs nya taxonomi

Vårt verktyg Gröna kartan uppdateras så att den inkluderar EUs taxonomi.

2021
Steg nr 382
2021

Biokol i bostadsprojekt

Biokol används för första gången i ett projektet.

2021
Steg nr 383
2021

Tillverkning av biokol

Skanska börjar tillverka biokol av restträ.

2021
Steg nr 384
2021

Energianvändning i lågenergiskolor

Vi tar fram brukarrelaterad indata för att kunna göra säkrare energiberäkningar för skolor.

2021
Steg nr 385
2021

Kunskap kring livscykelanalyser träbjälklag

Vi bygger upp kunskap kring livscykelanalyser för olika träbjällag.

2021
Steg nr 386
2021

Minskar masstransporter

Schaktmassor bestående av lös lera stabiliseras för att minska mängden transporter.

2021
Steg nr 387
2021

Förstudie vägöverbyggnader

En förstudie genomförs hur vägöverbyggnader kan värderas ur ett livscykelperspektiv, inom arbetetet med sektorsgemensam förståelse för livscykelanalyser.

2021
Steg nr 388
2021

Kunskapsbyggande inom livscykelanalys och kostnader

Vi ökar förståelsen inom livscykelanalys och livscykelkostnader genom internutbildning.

2021
Steg nr 389
2021

Hybridbetong

Vi minskar cementanvändning via en enkel teknik med lågt pris, lågt CO2 och bättre hållbarhetsnivå.

2021
Steg nr 390
2021

Koldioxidfri energilösning för asfaltmaterial

Vi utvärderar uppvärmningstekniker vid lagning av asfaltsmaterial.

2021
Steg nr 391
2021

Mätning av komfortgolvvärme

Vi bidrar till minskad energianvänding genom nya beräkningsanvisningar för komfortgolvvärme.

2021
Steg nr 392
2021

Grönare anläggningsbetong

Temperaturer och sprickanalyser inom betong utvärderas för att bidra till klimatneutralitet.

2021
Steg nr 393
2021

Hållbara stålkonstruktioner

Vi vägleder projektering av nya och återbrukade stålkonstruktioner.

2021
Steg nr 394
2021

Plattform för klimatberäkningar av klimatneutrala byggnader

En öppen branschgemensam metodik utvecklas inom livscykelanalyser för klimatneutrala byggnader.

2021
Steg nr 395
2021

Energiberäkning i flerbostadshus

Vi tar fram ett arbetssätt för mer rättvisande energiberäkningar i flerbostadshus.

2021
Steg nr 396
2021

Förstudie framtidens takterrasser och gröna tak

Vi undersöker material, utformning och mer robusta montagemetoder med mindre heta arbeten.

2021
Steg nr 397
2021

Byggnadssystem av KL-trä i samverkan med andra material

Analys pågår kring hur en global strukturmodell kan användas för att ställa krav vid upphandling av stomleverantörer och olika material.

2021
Steg nr 398
2021

Effektivt utnyttjande av dagsljus

Arbete pågår för att påvisa en lönsam koppling mellan dagsljus och energiparametrar i täta stadsmiljöer.

2021