Att köpa äganderätt

Drömmer du om en klassisk radhuslänga där barnen enkelt kan springa över till kompisarna eller kanske en stor villa med trädgård att skapa från grunden? Oavsett vilket är det någonting speciellt med att äga sin bostad. Här finns allt du behöver veta om ditt bostadsköp:

Köpekontrakt & Entreprenadkontrakt

När du bestämt dig för att köpa ett hus från oss tecknar vi Köpekontrakt och Entreprenadkontrakt. Köpekontraktet avser fastigheten – tomten och entreprenadkontraktet gäller uppförandet av huset och tecknas med Skanska. Entreprenadkontraktet och köpekontraktet för tomten gäller endast tillsammans och tecknas samtidigt. Avtalen är bindande för samtliga parter och de är kopplade till varandra på så sätt, att om det ena upphör att gälla innan tillträdesdagen upphör även det andra avtalet att gälla. I samband med undertecknandet av köpe- respektive entreprenadkontraktet erläggs en handpenning. Resterande del erläggs enligt projektets betalningsplan.

För byggnadsentreprenaden gäller, förutom Konsumenttjänstlagen, ABS18 (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader). Dessa bestämmelser är ett resultat av förhandlingar mellan Konsumentverket och företrädare för byggbranschen och de överlämnas till köparen senast i samband med tecknandet av entreprenadkontraktet. 

Inredningsval

Efter att du tecknat köpe- och entreprenadkontrakt kommer du att bjudas in till möte med kundansvarig. Tillsammans går ni igenom de inredningsval utöver standard som är möjliga att välja. I inredningsbroschyren framgår vilka val du kan göra, pris och sista dag för tillvalsbeställning. I priset för inredningsval ingår leverans, installation, garanti och besiktning. De val vi erbjuder finns i vår sortimentslista.

Inflyttning

När du tecknat avtal får du ett ”tillträdesspann” inom vilket du senast kommer att flytta in. Senast fyra till sex månader före tillträdet får du skriftligen besked om exakt tillträdesdatum.

Utvändiga arbeten

Beroende på årstid vid tillträdet kan vissa arbeten återstå, såsom utvändig målning och markarbeten. Dessa arbeten kommer att utföras i ett sammanhang under lämpliga väderförhållanden.

Besiktning

Som köpare och därmed beställare deltar du vid besiktningen av entreprenaden. Kallelsen kommer från en opartisk besiktningsman som du som beställare utser, Skanska kan lämna förslag på lämpliga besiktningsmän. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka Skanska är ansvarig, avhjälpes av Skanska inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod. Från dagen för slutbesiktningen räknas den 2-åriga garantitiden. Efter garantitidens utgång genomförs en garantibesiktning om du som köpare önskar.

Tillträde

På tillträdesdagen övergår fastigheten och entreprenaden från Skanska till köparen. Affären avslutas normalt via den bank som du har valt för slutfinansieringen. Mot uppvisande av kvitto på slutlikvid lämnas husnycklarna ut. Vid detta tillfälle, det s.k. tillträdet, utfärdar Skanska ett köpebrev som ett kvitto på att köpeskillingen för tomten har betalats. Köpebrevet skickas till Inskrivningsmyndigheten för registrering och utfärdande av lagfart, detta ombesörjs normalt av finansierande bank. Kostnaden för lagfarten uppgår till ett belopp som motsvarar 1,5 % av den högsta summan av köpeskillingen för tomten eller det blivande taxeringsvärdet. Inskrivningsmyndigheten tar ut en expeditionsavgift (för närvarande 825 kr) i samband med lagfarten.

Pantbrev

I den mån du behöver ta ut pantbrev i samband med tillträde och slutfinansieringen ombesörjes detta av den bank som lämnar slutgiltiga lån. Uttag av pantbrev kostar 2 % av pantbrevsbeloppet. Även i detta fall tar Inskrivningsmyndigheten ut en expeditionsavgift (för närvarande 375 kr).

Finansiering

Före köpet bör du som köpare ta kontakt med en eller flera banker för att få en så bra finansiering som möjligt av ditt nya boende.

Garantier och försäkringar

Under entreprenadtiden ingår kostnadsfritt en externt tecknad försäkring (färdigställandeskydd). Färdigställandeskyddet ger dig som köpare ett ekonomiskt skydd om entreprenören inte förmår slutföra arbeten eller avhjälpa fel som upptäckts när huset är färdigt. Detta kan inträffa om till exempel entreprenören går i konkurs. 

 Fr.o.m. tillträdesdagen måste köparen ha en gällande villaförsäkring för sin fastighet.